Condicions del contracte de lloguer

Validesa del contracte

El contracte d’arrendament temporal té validesa solament durant l’estada establerta en la reserva segons els horaris prefixats en l’apartat de tarifes. Aquestes hores poden ser modificades, a prèvia petició per part del client, si l’arribada de nous clients ho permet i amb l’acceptació dels propietaris.

Pre-reserva

S’entén com pre-reserva el temps des de que el client confirma de paraula o per escrit la seva estada, fins l’abonament del 30% del import total en cas de reserva de menys de 7 dies i del 50% a partir de una setmana, que s’hauria de fer efectiu dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva. La resta del import haurà de ser abonat en la seva totalitat en el moment d’entrar a l’establiment.

Cancel·lació de la reserva

L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar-vos, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:

  1. Reserva per 2 dies, el 50% del preu total d’estada.
  2. Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada.
  3. Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d’estada.

Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada. Tanmateix, si en les dates previstes és ocupat l’allotjament, Cal Ton Cruset es compromet a retornar la totalitat del import lliurat a compte. En el cas que l’anul·lació de la reserva per causes de força major fos feta per Cal Ton Cruset, el pagament serà retornat en la seva totalitat i es farà el possible per trobar un allotjament alternatiu, si així ho desitja el client.

Fiança

A l’arribada a l’establiment, el client dipositarà en poder del propietari una fiança de 150 euros que li serà retornada un cop finalitzada l’estada, sempre i quan no hi hagi desperfectes a la casa, mobles, instal·lacions i estris.

També es cobrarà 0,90€ per persona major de 16 anys anys i dia per l’impost sobre les estades en establiments turístics,  aprovat pel Decret 141/2017, de 19 de setembre (DOGC núm. 7459, de 21.09.2017), segon el Reglament de l’IEET que complementa la regulació legal de l’impost, establerta per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

El lloguer inclou els mobles i els estris de cuina i menjador, així com les despeses que es derivin d’aigua, gas, electricitat i calefacció. També inclou la roba de llit, tovalloles, paper higiènic i paper de cuina, així com els materials de neteja de la cuina i de la llar.

Normativa bàsica

El client tindrà cura de l’immoble, del mobiliari i de tots els estris, instal•lacions i equipaments que disposa l’allotjament. Contràriament, tindrà l’obligació de reposar o pagar els desperfectes ocasionats i materials extraviats.
 
No es permet fumar a l’interior de la casa.

El recinte de la piscina disposa d’una tanca i en el moment d’entrada a la casa el client ha de decidir si vol tenir-la tancada o es retira el tancament, ja que serà de la seva responsabilitat el comportament i la permanent vigilància dels menors dins del recinte. Queda totalment prohibida la utilització de la piscina per part de menors sense la vigilància d’un adult.

En tot el recinte de Cal Ton Cruset, no es permet l’entrada d’animals de companyia.

Es tindrà especial cura en respectar el silenci nocturn a partir de les 24 hores, per respectar el descans dels veïns.

En el moment de l’entrada s’entregaran dues claus, que s’hauran de retornar a la finalització de l’estada. En cas de pèrdua es cobraran 50€ per cada clau extraviada.

Cal Ton Cruset declina tota responsabilitat pel increment de persones contractualment convingudes i en qualsevol cas a un nombre superior a 13 adults i dos nadons, que es la capacitat de la casa.
En èpoques hivernals es normal que es produeixin gelades i que el terra estigui relliscós, per tant cal tenir cura de no prendre mal.

En els espais del pis superior els ombra’ls de les portes i bigues son baixes, cal tenir cura de no topar-hi amb el cap i evitar accidents.

El client deixarà lliure la casa a l’hora i dia acordat un cop finalitzada l’estada i lliurarà les claus als propietaris.

Cal notificar al propietari si a l’allotjament hi ha més persones de les convingudes i en aquest cas es cobrarà el preu per persona i dia establert.

El client deixarà lliure la casa a l’hora i dia acordat un cop finalitzada l’estada i lliurarà les claus als propietaris.

Contracte de lloguer
Fes la teva reserva!

El vostre nom:*

El vostre email:*

Telèfon de contacte:*

Data d'entrada:*

Durada de l'estada:*

El vostre missatge

Introdueix el codi que veus a la imatge: *
captcha